SUBVENCIJE

Finančne spodbude za dodatno toplotno izolacijo hiše nam bodo pomagale pri izvedbi ustreznega ovoja hiše. Kako do subvencije in kako visoka je lahko?

SUBVENCIJE EKO SKLADA

Energetske prenove z nepovratnimi sredstvi že več let spodbuja tudi država, in sicer z različnimi nepovratnimi sredstvi, ki jih lahko zainteresirani vlagatelji izkoristijo za namen energetske sanacije enostanovanjskega, dvostanovanjskega ali večstanovanjskega objekta. Javne pozive, preko katerih se dodeljujejo državne nepovratne finančne spodbude in druga sredstva za naložbe na področju večje energijske učinkovitosti stavb, na svoji spletni redno objavlja Slovenski okoljski javni sklad (https://www.ekosklad.si/).

Do nepovratnih finančnih spodbud in subvencij za investicije na področju energetske sanacije so upravičeni lastniki stanovanjskih stavb s pisnim soglasjem morebitnih solastnikov, imetniki stavbne pravice na nepremičnini, na kateri se načrtuje ukrep ali najemniki stanovanjskih enot v stanovanjskih stavbah s pisnim soglasjem lastnika. Do subvencij za energetsko sanacijo stavbe niso upravičeni lastniki, solastniki, etažni lastniki ali najemniki nestanovanjskih delov stavbe, kot so n. pr. garaže ali poslovni prostori.

Nepovratna finančna sredstva s področja energetske učinkovitosti se investitorjem, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, lahko podeli za različne ukrepe s področja energijske učinkovitosti stavb. Najpogostejši ukrepi, pri katerih je investitor upravičen do nepovratnih sredstev, so:

  • toplotna izolacija fasade;
  • toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru;
  • optimizacija sistema ogrevanja;
  • obsežna energetska prenova.

Pravica do nepovratne finančne spodbude pripada investitorju, ki se odloči za nakup in vgradnjo fasadnega sistema z najmanj 18 cm toplotne izolacije, pri tem pa lahko njegova toplotna prevodnost znaša λ = 0,045 W/mK. Debelina toplotne izolacije je lahko manjša, če je razmerje λ/d ≤ 0,250 W/m2K, ali pa ko je na objektu že nameščene fasadni sistem oziroma toplotna izolacija, ki ima toplotno prevodnost sicer večjo od predpisane vrednosti. Podobne zahteve veljajo tudi pri toplotni izolaciji strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru: tam mora debelina toplotne izolacije znašati vsaj 30 cm, toplotna prevodnost izolacije pa mora prav tako znašati manj kot 0,045 W/mK.

Višina nepovratnih sredstev je v javnem pozivu k sofinanciranju naložb na področju energetske sanacije določena za vsak ukrep posebej. Za obnovo oziroma izdelavo toplotne izolacije fasade znaša višina nepovratne finančne spodbude do 20 odstotkov priznanih stroškov naložbe, a ne več kot 12 evrov/m2 fasade za največ 150 m2 toplotne izolacije, za obnovo oziroma izolacijo strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru pa 20 odstotkov priznanih stroškov naložbe, a ne več kot 10 evrov/m2. Subvencionirani so tudi drugi ukrepi, ki se jim v sklopu energetske prenove pogostokrat ne moremo izogniti, kot je menjava zunanjega stavbnega pohištva (tj. oken in vrat) in izdelava projekta za izvedbo energetske sanacije. S tovrstnimi ukrepi ne izboljšamo samo toplotnoizolativnih karakteristik stavbe in zmanjšamo količino porabljene energije za ogrevanje, hlajenje ali prezračevanje stavbe, ampak tudi povečamo bivalno ugodje v objektu (npr. protihrupna zaščita …) in zagotovimo ugodne mikroklimatske razmere za zdravo in zadovoljno bivanje uporabnika.

V našo ponudbo imamo vključene različne vrste toplotnoizolativnih materialov, ki ustrezajo predpisom in zahtevam za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev, z našo pomočjo pa lahko do nepovratne finančne spodbude pridete še danes.

Pridobite subvencijo EKO sklada

Želite prenoviti fasado in vas zanima kako do nepovratnih sredstev?
Potrebujete pomoč pri zbiranju dokumentacije za pridobitev subvencije?
Zanima vas katera je najboljša fasada za vaš gradbeni projekt?

Naši strokovnjaki so pripravljeni da vam pomagajo!

BREZPLAČNI PRIROČNIK

Novi materijali in inovativne izolacije za večjo udobnost in toplino vašega doma. Preverite kako lahko prihranite več in v istem trenutku bivate bolj udobno. Vse je možno z novimi tehnološkimi napredki.