Splošni prodajni pogoji družbe STIREKS d.o.o. št. S-1-2019

 

 1. UPORABA IN VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV
  • Splošni prodajni pogoji družbe STIREKS d.o.o. št. S-1-2019 (v nadaljevanju kot: »Splošni pogoji«) se uporabljajo za ureditev vseh medsebojnih razmerij med podjetjem STIREKS d.o.o., Vrhopolje pri Kamniku 170, 1241 Kamnik, SI11975750 kot prodajalcem blaga oz. izvajalcem storitev (v nadaljevanju kot: »prodajalec« ali »STIREKS«) in kupcem kot njegovim naročnikom.

 

 • Splošni pogoji so bistvena sestavina in sestavni del vsakega naročila in pogodbe oziroma posla, katerega predmet je prodaja blaga ali storitev, ki jih kupec naroči pri prodajalcu, če ni med prodajalcem in kupcem izrecno dogovorjeno drugače. S Splošnimi pogoji se dopolnjujejo posebni dogovori med strankama posla in zavezujejo enako kot le ti oziroma se v odsotnosti posebnih dogovorov med strankama celotno pravno razmerje med njima ureja v skladu s temi Splošnimi pogoji in v skladu z veljavnimi predpisi.

 

 • Šteje se, da kupec z vsakokratnim naročilom oziroma nakupom blaga/storitev, s sprejemom ponudbe, sklenitvijo pogodbe ali drugim ravnanjem, ki je podlaga za vzpostavitev pravnega razmerja med prodajalcem in kupcem glede dobave blaga/storitev, izrecno izjavlja, da je seznanjen s temi Splošnimi pogoji ter z njimi v celoti soglaša.

 

 • Splošni pogoji se uporabljajo za vse pravice, zahtevke, nesoglasja, spore itd., ki izhajajo iz poslovnega razmerja med prodajalcem in kupcem iz naslova dobave blaga/storitev, vključno z njegovo kršitvijo, prenehanjem in veljavnostjo.

 

 • Splošni pogoji so kupcu dostopni v elektronski obliki na spletni strani prodajalca (stireks.si) ter v fizični obliki na lokacijah, kjer ima prodajalec sedež oz. v vseh njegovih poslovnih enotah.

 

 • Glede presoje in urejanja medsebojnih razmerij med prodajalcem in kupcem je v celoti izključena uporaba splošnih pogojev poslovanja kupca, s čimer se kupec strinja.

 

 • Splošni pogoji veljajo od datuma njihovega sprejema in objave, če ni v Splošnih pogojih določen kasnejši datum njihovega učinkovanja ter veljajo vse do preklica oz. do sprememb.

 

 • Prodajalec ima pravico Splošne pogoje kadarkoli spremeniti, dopolniti ali preklicati. Spremenjeni Splošni pogoji zavezujejo od dneva njihovega sprejema in objave, če ni določen v spremenjenih splošnih pogojih kasnejši datum pričetka njihove uporabe. Spremenjeni Splošni pogoji se uporabljajo za vsa naročila kupca oziroma posle med prodajalcem in kupcem, sklenjene po dnevu pričetka njihovega učinkovanja.

 

 • V primeru sklenjene okvirne pogodbe med kupcem in prodajalcem, na temelju katere se vrši več zaporednih dobav blaga/storitev, se uporabljajo za presojo medsebojnih razmerij med prodajalcem in kupcem splošni prodajni pogoji prodajalca objavljeni in veljavni na dan, ko je kupec oddal posamezno naročilo oziroma je podal izjavo o sprejemu ponudbe prodajalcu oziroma je bil z drugim ravnanjem kupca sklenjen posel glede dobave blaga/storitev.

 

 

 1. PONUDBA, NAROČANJE IN SKLENITEV POSLA

 

 • Prodajalec in kupec lahko skleneta pogodbo za enkraten nakup (pogodba ali naročilo), v kateri so vse bistvene in nebistvene sestavine (blago, cena, pogoji dobave, itd.) individualno konkretizirane in določene ali okvirno pogodbo za daljše omejeno ali neomejeno časovno obdobje (okvirna pogodba), s katero stranki dogovorita tiste sestavine posla, ki veljajo za vse posamične pogodbe, ki bodo med strankama sklenjene v času njenega trajanja (npr. popusti, roki dobav, plačilni pogoji, način naročanja, ipd.), konkretni dogovori glede posamičnega predmeta prodaje pa se med strankama dogovorijo ob sklenitvi posamične pogodbe oziroma ob posameznem naročilu kupca oziroma ponudbi prodajalca. V primeru okvirne pogodbe je posamična pogodba za dobavo posameznega blaga/storitve sklenjena, ko je sprejeta ponudba prodajalca oziroma je potrjeno naročilo kupca, ki vsebujeta specifikacijo posamezne dobave blaga/storitev, s katero smorajo biti določene vsaj bistvene sestavine, ki niso določene v okvirni pogodbi.

 

 • Prodajalec praviloma na podlagi povpraševanja kupca izdela ponudbo, ki vsebuje specifikacijo blaga/ storitev glede vrste, količine, cene, plačilnih pogojev, načina izročitve blaga, dobavnega roka in druge pogoje, ki so pomembni za pravilno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti, če niso posamezne sestavine med strankama dogovorjene že z okvirno pogodbo. Dana ponudba prodajalca veže 8 delovnih dni, če ni v ponudbi določen drugačen rok, v katerem lahko kupec ponudbo sprejme. Prodajalec lahko v ponudbi svojo vezanost na dano ponudbo tudi v celoti izrecno izključi.

 

 • Pogodba med strankama velja za sklenjeno, ko prodajalec prejme izjavo kupca o sprejemu ponudbe, če je ponudba sprejeta v roku, v katerem ponudba veže. Za izjavo o sprejemu ponudbe kupca se šteje tudi naročilnica kupca v skladu s pogoji dane ponudbe, plačan avans za dobavo blaga/storitev iz ponudbe ali drugo ravnanje kupca, ki se na podlagi ponudbe ali prakse, vzpostavljene med strankama ali običaja lahko šteje za izjavo o sprejemu ponudbe.

 

 • Če prodajalec prejme izjavo kupca o sprejemu ponudbe po preteku roka, v katerem ponudba veže oziroma prejme izjavo kupca o sprejemu ponudbe, ki prodajalca ne veže iz drugih razlogov, velja pogodba za sklenjeno, ko kupec prejme izjavo prodajalca o potrditvi sklenitve posla v skladu s pogoji prvotne ponudbe oziroma ko prodajalec izvrši drugo ravnanje, ki se na podlagi okoliščin zadeve, prakse, vzpostavljene med strankama ali običaja lahko šteje za izjavo o potrditvi posla (pošlje vzorec blaga, izjava, iz katere izhaja, da je prodajalec oddal nadaljnje naročilo za zadevno blago svojemu dobavitelju, ipd.).

 

 • V primeru prodaje standardiziranega blaga/storitev iz vsakokrat veljavnega prodajnega asortimana prodajalca ali običajne ponudbe storitev prodajalca, se pogodba lahko sklene tudi na podlagi naročila kupca brez predhodne ponudbe prodajalca. Vsako naročilo kupca mora vsebovati točen naziv, naslov, kontaktne podatke in davčno relevantne podatke kupca (plačnika blaga oziroma storitev) ter podatke o vrsti, količini, dobavnem roku ter druge pomembne podatke, ki jih prodajalec potrebuje za pravilno izpolnitev naročila. Naročilo kupca veže najmanj 8 delovnih dni, če ni v naročilu izrecno določen drugačen rok.

 

 • V primeru prejetega naročila kupca iz 2.5. točke se pogodba ne glede na veljavne predpise vedno šteje za sklenjeno samo, če je prodajalec naročilo kupca potrdil. Pogodba se šteje za sklenjeno z dnem, ko kupec prejme od prodajalca izjavo o potrditvi naročila ali prodajalec izvrši drugo ravnanje, ki se na podlagi okoliščin zadeve, prakse, vzpostavljene med strankama ali običaja lahko šteje za izjavo o potrditvi naročila kupca. Prodajalec se svobodno odloča o potrditvi naročila kupca in v primeru, da prodajalec naročila kupca ne odobri iz kateregakoli razloga, kupec do prodajalca iz tega naslova nima nobenih zahtevkov ali terjatev.

 

 • V primeru, da v naročilu oziroma ponudbi v zvezi s standardiziranim blagom/storitvami iz vsakokrat veljavnega prodajnega asortimana prodajalca oziroma ponudbe storitev podajalca, cena blaga/storitev ni posebej določena, se šteje, da je med strankama dogovorjena cena za blago/storitve po ceniku prodajalca, veljavnim v času, ko se pogodba šteje za sklenjeno v skladu s temi Splošnimi pogoji oziroma je cena, ki jo je prodajalec običajno zaračunaval ob sklenitvi posla. Če gre v tem primeru za blago/storitve, glede katerega sta stranki v redni mesečni poslovni zvezi, se ne glede na prejšnji stavek šteje, da je bila med strankama dogovorjena cena, ki je bila dogovorjena za zadnjo dobavo istega blaga/storitve kupcu pred konkretnim naročilom.

 

 • Povpraševanje, ponudba, naročilo ter izjava o sprejemu ponudbe/naročila so praviloma podane v pisni obliki (preko pošte, faksa ali elektronske pošte), če ni med strankama vzpostavljena praksa ustnega komuniciranja v zvezi s tem. Ustna naročila in druge ustne izjave so lahko naknadno potrjene v pisni obliki, vendar to ni pogoj za njihovo učinkovanje.

 

 • Naročila oziroma ponudbe ni mogoče enostransko spremeniti, preklicati ali od njega enostransko odstopiti v času, ko naročilo oziroma ponudba veže. V primeru, če kupec v nasprotju s prejšnjim odstavkom enostransko odstopi od naročila ali posla, je kupec dolžan prodajalcu poravnati vse nastale stroške in škodo, ki je nastala zaradi odpovedanega naročila (pozitiven pogodbeni interes).

 

 • Odgovornost za morebitne napake, pomanjkljivosti in nejasnosti ali neskladnosti v podatkih, ki jih je kupec posredoval prodajalcu oziroma odgovornost za morebitne napake v dobavi, do katere pride zaradi nejasnosti podatkov kupca ali napak ali pomanjkljivosti v postopku njihovega posredovanja, nosi v celoti in izključno kupec.

 

 1. DOBAVNI ROKI IN PREVZEM BLAGA

 

 • Prodajalec bo praviloma naročeno blago dobavil kupcu v dobavnem roku do 10 delovnih dni od sklenitve posla, če ni bil med strankama posebej dogovorjen drugačen dobavni rok ali zgoraj navedeni rok (do 10 delovnih dni) ni primeren glede na naravo stvari in druge okoliščine zadeve.

 

 • Dobavni rok iz 3.1. točke ni bistvena sestavina posla in ima prodajalec pravico blago/storitve dobaviti kupcu tudi po izteku tega roka, kupec pa lahko tudi po izteku tega roka zahteva izpolnitev posla. V primeru zamude roka mora kupec, če želi odstopiti od pogodbe, prodajalcu pustiti dodaten primeren rok za dobavo blaga/storitev, ki ne sme biti krajši od 10 delovnih dni.

 

 • Prodajalec ima pravico do podaljšanja dobavnega roka iz točke 3.1. tega člena v primeru višje sile (požari, potresi, poplave, vojne, stavke, neurja, prometni zastoji, državni ukrepi ali drugi nepredvidljivi dogodki) in v drugih primerih, ko blaga ni mogoče dobaviti v dogovorjenem roku zaradi drugih nepredvidljivih okoliščin, ki niso odvisne od volje prodajalca (motne v proizvodnji blaga, pomanjkanje surovin na trgu, ipd.), če je pred iztekom dobavnega roka o zamudi obvestil kupca in mu sporočil nov dobavni rok. Nov dobavni rok stranki zavezuje, če kupec takoj ne izjavi, da odstopa od posla, ker dobava blaga z novim dobavnim rokom zanj ni sprejemljiva.

 

 • Če se dobava blaga podaljša preko dobavnega roka iz 3.1. točke na zahtevo kupca (podaljšanje dobavnega roka na zahtevo kupca), je kupec dolžan prodajalcu povrniti vse v zvezi s tem nastale stroške in škodo (npr. skladiščenje, ponovna dostava, stroški delavcev, itd.).

 

 • Prodajalec dobavi blago kupcu tako, da mu ga da na voljo za prevzem na pariteti skladišča prodajalca v Kamniku (Vrhpolje pri Kamniku 170, 1241 Kamnik). Med strankama je lahko dogovorjena tudi pariteta lokacije sedeža ali skladišča dobavitelja prodajalca. Če ni drugače izrecno dogovorjeno med strankama velja, da je dogovorjena dobava blaga kupcu po pariteti  Ex Works – EXW  – Incoterms 2020, in sicer ne glede na dogovorjeno lokacijo dobave. Prodajalec je dolžan o možnosti prevzema blaga obvestiti kupca na običajen način.  

 

 • Odgovornost in tveganje v zvezi z blagom (vključno z nalaganjem blaga) v celoti preide na kupca, ko je kupec imel možnost blago prevzeti na navedeni lokaciji iz prejšnje točke ali na pariteti druge lokacije, ki je bila posebej dogovorjena med strankama (Ex Works – EXW – Incoterms 2020). Na zahtevo kupca ter na njegovo odgovornost in stroške mu prodajalec nudi pomoč pri pripravi dokumentov in sklenitvi pogodb potrebnih za dostavo blaga v namembni kraj.

 

 • Kadar je dogovorjena dobava blaga kupcu v prostorih prodajalca (sedež prodajalca, skladišče prodajalca ali njegovih poslovnih enot) in kupec zamuja s prevzemom blaga za več kot 8 dni, je kupec dolžan za vsak začeti dan zamude prodajalcu plačati stroške skladiščenja neprevzetega blaga v višini 0,5 % od prodajne vrednosti blaga, ki se pri prodajalcu hrani za kupca. Poleg tega je kupec dolžan prodajalcu povrniti tudi vso drugo škodo, ki mu nastane zaradi zamude pri prevzemu blaga.  

 

 • Prodajalec in kupec se lahko glede posamezne dobave blaga dogovorita tudi, da bo prodajalec blago predal kupcu ali kupčevemu prevozniku zunaj prostorov prodajalca iz točke 3.6. tega člena (npr. v skladišču prodajalčevega dobavitelja ali na kakšnem drugem kraju, ki ga določi kupec). V tem primeru je kupec dolžan prevzeti blago nemudoma oziroma najkasneje v roku ene ure od trenutka, ko je bilo blago dano na voljo za prevzem. V nasprotnem primeru je kupec dolžan prodajalcu plačati stroške skladiščenja, stojnine prevoznika ali katerekoli druge stroške in škodo, ki prodajalcu nastane zaradi zamude pri prevzemu blaga s strani kupca.

 

 • Kupec je ob prevzemu blaga/storitev dolžan podpisati dobavnico/prevzemnico za blago in vse ostale potrebne listine glede dobave blag/storitev. Na dobavnici/prevzemnici je kupec dolžan prevzem blaga potrditi z navedbo podatkov osebe prevzemnika (razločno z velimi tiskanimi črkami) ter s podpisom osebe, ki blago prevzame v imenu in za račun kupca. V primeru, ko se dobava izvršbi v skladu s točko 3.8. brez navzočnosti prodajalca, je kupec prodajalcu dolžan najkasneje v roku 3 delovnih dni izročiti en izvod podpisane dobavnice/prevzemnice za prevzet oblago in vse ostale listine v zvezi s prevzetim blagom, s katerimi razpolaga.

 

 • Blago se šteje za prevzeto, ko ga v dogovorjenem kraju in na dogovorjen način prevzame kupec, njegov predstavnik ali prevoznik kupca.

 

 • Ob prevzemu blaga je kupec dolžan opraviti skrben pregled dobavljenega blaga/storitve glede vrste blaga/storitve, njune kakovosti in količine, glede ustreznosti embalaže, spremne dokumentacije (navodila za uporabo, garancije, izjave o skladnosti, ipd.) ter glede vseh ostalih očitnih stvarnih napak, ki bi jih bilo mogoče zaznati ob običajnem pregledu stvari upoštevajoč skrbnost dobrega strokovnjaka. Kupec je o morebitnih očitnih stvarnih napakah dolžan takoj pisno obvestiti prodajalca, sicer izgubi vse svoje pravice iz tega naslova v razmerju do prodajalca. V primeru prevzema blaga brez navzočnosti prodajalca (npr. pri prevzemu blaga v skladu s točko 3.8. tega člena) je kupec dolžan pregledati blago in podati morebiten ugovor o napakah takoj ob prevzemu blaga osebam, ki so prisotne na kraju prevzema in hkrati pisno prodajalcu. Kupec lahko pregled blaga opravi sam ali preko pooblaščene osebe, vsi stroški, tveganja in odgovornosti v zvezi s tem pa gredo v breme kupca

 

 • Kupec je vedno ne glede na veljavne predpise dolžan prevzeto blago glede očitnih stvarnih napak iz točke 3.11. tega člena pregledati takoj in morebitne ugovore v zvezi s tem uveljavljati nemudoma ob prevzemu ne glede na morebitne nadaljnje odprave blaga brez prelaganja, sicer kupec izgubi vse pravice, ki mu gredo iz tega naslova.

 

 • Če je prodajalec kupcu dobavil večjo količino naročenega blaga, kot je bila dogovorjena in kupec presežku v skladu s tem členom takoj ne ugovarja (ne izjavi, da presežek odklanjaž), se šteje, da je kupec sprejel presežek in ga je dolžan prodajalcu v celoti plačati pod enakimi cenovnimi in plačilnimi pogoji kot veljajo za preostalo blago.

 

 • Prejšnja točka se smiselno uporablja tudi za primer dobave druge vrste blaga, ki ne ustreza popolno dogovorjenemu predmetu dobave. V kolikor kupec neustrezni vrsti dobavljenega blaga ne ugovarja v skladu s tem členom, se šteje, da je kupec sprejel dobavljeno blago v celoti in ga je dolžan prodajalcu plačati v skladu z dogovorjeno ceno.

 

 

 

 1. VRAČILO BLAGA

 

 • Dobavljeno blago mora imeti lastnosti, dogovorjene z naročilom in specifikacijami ter dokumenti in standardi, ki definirajo blago. Drugačna količina ali vrsta blaga ne predstavlja kršitve pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz točke 13.13. ali točke 13.14. prejšnjega člena.

 

 • Prodajalec upošteva reklamacije kakovosti le v primeru, da so upravičene in če kupec o tem v skladu s spredpisi pisno obvesti prodajalca z zapisnikom ter materialnimi dokazi (slikovni material in podobno). V nasprotnem primeru kupec izgubi vse pravice, ki mu gredo iz tega naslova. Zapisnik, s katerim se reklamira napake na blagu, nastale med prevozom mora podpisati tudi prevoznik.

 

 • Reklamacijski zahtevek mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
 • številko računa izdanega za dobavo blaga
 • količino in vrsto blaga, na katerega se nanaša reklamacija
 • opis napake
 • materialne dokaze.
 • Reklamirano blago mora kupec hraniti v dejanskem stanju in v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja ter ga ne sme poškodovati vse do dokončne rešitve reklamacije oz. do prodajalčevega naloga za vračilo materialov, sicer odgovarja za vso nastalo škodo in stroške ter se reklamacija ne priznava.

 

 • Prodajalec ni odgovoren oz. ne priznava reklamacije, katera izhaja iz nepravilne ali neustrezne uporabe blaga, nepravilne montaže, nenamenske uporabe, malomarne uporabe, vzdrževanja, neprimernosti opreme, v katero je blago vgrajeno ali vezano, napačnih konstrukcijskih rešitev kupca, neustrezne lokacije uporabe, itd..

 

 • Kupec mora prodajalcu oz. njegovemu dobavitelju omogočiti pregled blaga na katerem so se pojavile napake.

 

 • Kupec lahko zaradi napak na blagu/storitvi uveljavlja do prodajalaca zahtevke v skladu z veljavnimi predpisi, če kaj drugega ne izhaja iz teh Splošnih pogojev.

 

 • Če je zahtevek iz naslova jamstva za kakovost blaga po presoji prodajalca upravičen in podprt z materialnimi dokazi in je prodajalec kupca pozval k vračilu blaga, je kupec dolžan prodajalcu najkasneje v roku 14 dni od prejema obvestila o vračilu blaga, ki je predmet reklamacije, vrniti blago v enakem stanju, kot ga je prodajalec dobavil kupcu. V kolikor kupec te svoje obveznosti ne izpolni pravočasno, se šteje, da je kupec pristal na prevzem dobavljenega blaga in napake kupec sprejema kot neznantne ter je kupec dolžan prodajalcu plačati celotno dogovorjeno ceno za dobavljeno blago. Posledica iz prejšnjega stavka nastopi ne da bi pred tem prodajalec kupcu pustil dodaten za izpolnitev obveznosti vračila blaga.

 

 

 

 1. EMBALAŽA

 

 • Prodajalec blago dobavlja v originalni embalaži proizvajalca/dobavitelja blaga ali v paketih, ki jih sam pripravi, razen v primerih, če je drugače dogovorjeno.

 

 • Prodajalec zagotavlja, da je embalaža in njena oznaka skladna z veljavnimi predpisi in standardi za kopenski prevoz. Drugačnega načina paketiranja blaga prodajalec ne zagotavlja, če ni to posebej dogovorjeno med strankama.

 

 • V primeru vračljive embalaže (npr. palete), je kupec dolžan vrniti prodajalcu vračljivo embalažo na lastne stroške.

 

 

 

 1. CENE IN PLAČILNI POGOJI

 

 • Dogovorjene cene oziroma cene v ceniku prodajalca so vedno neto veleprodajne cene brez DDV, pariteta EXW skladišče prodajalca, če ni kaj drugega izrecno dogovorjeno med strankama.

 

 • Dogovorjene cene nikoli ne vsebujejo stroškov naklada, prevoza ali drugih stroškov v zvezi z dobavo blago, če ni to izrecno dogovorjeno med strankama. Prodajne cene tudi ne vključujejo stroška palet ali druge vračljive embalaže. Palete oziroma druga vračljiva embalaža, ki jo kupec prevzame hkrati z blagom, je kupec dolžan plačati prodajalcu v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom prodajalca, če ni cena za palete oziroma vračljivo embalažo posebej dogovorjena med strankama.

 

 • Prodajalec zaradi širokega prodajnega asortimana in zaradi hitrega spreminjanja nabavnih pogojev za nakup blaga pri svojih dobaviteljih, nima za celoten prodajni asortiman določenih cen v ceniku prodajalca oziroma ima pravico kadarkoli enostransko cene iz svojega cenika spremeniti. V primeru, da cena za določeno blago ni oblikovana v ceniku prodajalca, se vedno dogovarja med strankama individualno oziroma se določi v skladu s točko 2.7. teh Splošnih pogojev.

 

 • Prodajalec kupcu izstavi račun za dobavljeno blago v roku 8 (osem) dni po dobavi blaga. Ta rok se lahko podaljša v primeru prodaje blaga v tranzitu ali drugih utemeljenih primerih. Prodajalec račun kupcu pošlje po navadni ali elektronski pošti na naslov kupca, v skladu s kontaktnimi podatki navedenimi v naročilu oziroma ponudbi.

 

 • Kupec kupnino plača z nakazilom na transakcijski račun prodajalca v dogovorjenem plačilnem roku. Kot dan izpolnitve denarne obveznosti kupca se šteje dan, ko prodajalec prejme denarna sredstva na svoj transakcijski račun. V primeru zamude kupca s plačilom kupnine je kupec prodajalcu dolžan plačati tudi zakonske zamudne obresti, ki tečejo od prvega dne zamude dalje do plačila. Z gotovinskim plačilom lahko kupnino plačajo samo fizične osebe v skladu z veljavnimi predpisi ob pogoju takojšnjega plačila, če prodajalec zagotavlja gotovinsko plačevanje.

 

 • Kot veljaven in običajen način plačila veljajo tudi drugi načini plačila v skladu s pravili finančno računovodske stroke in poslovne stroke, kot na primer kompenzacija, verižna kompenzacija, asignacija in drugi zakoniti načini izpolnitve denarne obveznosti.

 

 • V primeru kupčeve zamude s plačilom zapadle kupnine za dobavljeno blago na podlagi te pogodbe, je kupec dolžan prodajalcu plačati tudi vse stroške, ki prodajalcu nastanejo zaradi zamude kupca, vključno s stroški opomina na plačilo in druge stroške v zvezi z izterjavo. Če ni med strankama posebej drugače dogovorjeno, je kupec dolžan prodajalcu plačati strošek sestave in pošiljanja opomina v znesku 10,00 EUR (deset evrov 00/100) + DDV.

 

 • Prodajalec lahko zahteva zavarovanje plačila z bianco menicami s pooblastilom za izpolnitev menic in menično izjavo, bančno garancijo, izvršnico ali dokumentarnim akreditivom ali druga zavarovanja, s katerimi je mogoče ustrezno zavarovati terjatve prodajalca. O konkretnih zavarovanjih se stranki dogovorita v okvirni pogodbi ali posamični pogodbi ali sicer s posebnimi dogovori v zvezi s posamezno dobavo blaga/storitev.

 

 • Kupec se zaveže, da bo prodajalcu na njegovo zahtevo posredoval vse podatke, potrebne za izpolnjevanje medsebojnih obveznosti v zvezi z dobavo blaga/storitev, v zvezi s presojo plačilne sposobnosti kupca ter v zvezi z uresničevanjem pravic in učinkovanjem dogovorjenih zavarovanj. Zaradi izpolnitve te obveznosti kupec pooblašča prodajalca, da si navedene podatke lahko priskrbi tudi sam pri organih in organizacijah, ki s temi podatki razpolagajo in mu za te namene kupce priznava pravni interes.

 

 • V primeru priznanih popustov za avansno plačilo (Cassa Sconto), rabatov ali drugih popustov moraj prodajalec na računu posebej prikazati polno prodajno ceno in posebej vse priznane popuste.

 

 • Kupec je v primeru plačila po predračunu (avans) upravičen do popusta (cassa sconto), če je tako med strankama posebej dogovorjeno in v višini, ki je med strankama posebej dogovorjena.

 

 • Pogodbeni stranki se lahko dogovorita, da se kupcu na polno ceno naročenega blaga prizna rabat (popust). V kolikor je bil med strankama dogovorjen rabat, se šteje, da je bil rabat priznan kupcu pod razveznim pogojem, ki se izpolni, če kupec ne plača celotne kupnine za dobavljeno blago in vseh spremljajočih stroški v zvezi z dobavo tega blaga (stroški vračljive embalaže, itd.) v dogovorjenem plačilnem roku in zaradi prisilne izterjave teh terjatev prodajalec zoper kupca vloži predlog za izvršbo. V primeru izpolnitve razveznega pogoja iz tega odstavka, izgubi kupec z učinkom za nazaj pravico do odobrenega rabata in je dolžan prodajalcu plačati dobavljeno blago po polni prodajni ceni brez rabatov. V primeru izpolnitve razvezanega pogoja iz tega odstavka prodajalec kupcu praviloma v roku 8 dni po vložitvi predloga za izvršbo izstavi račun (bremepis) za plačilo razlike v ceni za dobavljeno blago, ki ustreza višini rabata vezanega na zgoraj opisani razvezni pogoj.

 

 • Šteje se, da je razvezni pogoj iz točke 6.11. izpolnjen tudi v primeru, ko je kupec le delno plačal kupnino ali spremljajoče stroške v zvezi z dobavljenim blagom.

 

 • Če med strankama ni dogovorjeno drugače, se novemu kupcu, ki mu v zvezi s prvo in/ali drugo dobavo blaga s strani prodajalca ni bil priznan rabat (popust) in mu je bil zato izdan prvi in/ali drugi račun za dobavljeno blago po polni prodajni ceni brez rabatov, prizna pravica do izdaje dobropisa, če kupec pravočasno in v celoti plača prvi in/ali drugi izdani račun in je bil znesek dobropisa (popusta) za ta primer vnaprej dogovorjen med strankama (dobropis za pravočasno plačilo) bodisi v % od neto prodajne cene posameznega računa ali v absolutnem znesku EUR za posamezni račun. Dobropis je prodajalec ob izpolnitvi pogojev iz tega člena dolžan kupcu izstaviti praviloma v roku 8 dni po prejemu popolnega in pravočasnega plačila računa, v zvezi z katerim se dobropis izdaja.

 

 • Za novega kupca iz prejšnjega odstavka se šteje kupec, s katerim prodajalec sklene novo pogodbo o medsebojnem sodelovanju v tekočem koledarskem letu, pri čemer se za prvo in drugo dobavo blaga iz prejšnjega odstavka štejeta prvi dve dobavi na temelju takšne nove pogodbe.  

 

 

 

 1. RAZŠIRJEN IN PODALJŠAN PRIDRŽEK LASTNINSKE PRAVICE

 

 • Prodajalec si po izročitvi blaga kupcu, pridržuje lastninsko pravico nad celotnim dobavljenim blagom, vse do popolnega plačila vseh terjatev prodajalca do kupca (katerihkoli terjatev iz poslovnega odnosa med prodajalcem in kupcem).

 

 • Če pridržek lastninske pravice preneha, ker je tretja dobroverna oseba na blagu pridobila lastninsko pravico v skladu z veljavnimi predpisi ali ker je blago, ki je predmet pridržka lastninske pravice, zaradi vgradnje ali predelave izgubilo svojo samostojnost in prodajalec v skladu s predpisi ni pridobil lastninske pravice na novo izdelani stvari, se šteje, da je kupec s sklenitvijo posla, oddajo naročila ali potrditvijo ponudbe podal izjavo o vnaprejšnjem odstopu (cesiji) bodočih terjatev, ki jih bo pridobil kupec blaga pod pridržkom lastninske pravice do svojih dolžnikov iz naslova nadaljnje prodaje zadevnega blaga ali stvari, v katere bo vgrajeno/predelano zadevno blago (podaljšani pridržek lastninske pravice), v zavarovanje (fiduciarna cesija) terjatev, ki jih ima prodajalec do kupca iz naslova dobave blaga v skladu s temi Splošnimi pogoji.

 

 • Kupec je zaradi uresničevanja pravic iz tega člena dolžan prodajalca mesečno obveščati o terjatvah, ki jih je pridobil do svojih dolžnikov iz nadaljnje prodaje blaga obremenjenega s pridržkom lastninske pravice svojim dolžnikom oziroma iz prodaje novih stvari, izdelanih iz blaga obremenjenega s pridržkom lastninske pravice.

 

 • Kupec je dolžan v skladu s skrbnostjo dobrega strokovnjaka zagotoviti zaščito blaga, na katerem ima prodajalec lastninski pridržek ves čas trajanja lastninskega pridržka v skladu ter je dolžan skrbeti za ohranitev terjatev, ki so bile odstopljene prodajalcu z vnaprejšnjo globalno cesijo v skladu s tem členom. Vse dokler kupec ni v zamudi s plačilom svojih obveznosti do prodajalca, ima kupec pravico sam izterjevati in unovčevati terjatve, ki so predmet fiduciarne cesije iz točke 7.2. tega člena.

 

 • Za vse kupčeve bodoče terjatve, ki so predmet vnaprejšnje fiduciarne cesije v skladu s točko 7.2. tega člena, velja prepoved odstopa (cesije) tretjim osebam.

 

 

 

 

 

 1. KAKOVOST BLAGA

 

 • Kupec mora blago uporabljati kot dober gospodar in dosledno v skladu z navodili prodajalca ali proizvajalca/dobavitelja ter tehničnim opisom v specifikaciji blaga.

 

 • Kakovost in količine blaga so opredeljene v tehničnih opisih o specifikaciji blaga izdanimi s strani proizvajalca oz. dobavitelja. Poraba materialov, ki je navedena na tehnični dokumentaciji, je določena na osnovi povprečnih vrednosti, dejanska uporaba materialov pa je vedno odvisna od konkretnih dejanskih pogojev in načina uporabljene tehnike dela. Kupec je dolžan sam preveriti ustreznost in primernost naročenega blaga za namen, za katerega blago naroča. Prodajalec v zvezi s tem ne prevzema nobene odgovornosti in je zato v zvezi s tem izključena vsakršna odgovornost prodajalca.

 

 • Šteje se, da je kupec s sklenitvijo pogodbe, sprejemom ponudbe oziroma oddajo naročila blaga seznanjen s specifikacijo blaga, ki je predmet naročila. Specifikacija blaga je kupcu na voljo bodisi na spletni strani www.stireks.si, bodisi je kupcu izročena v fizični ali elektronski obliki. Kupcu, kateremu je bila specifikacija izdelka že izročena ob predhodnem naročilu, ni potrebno ponovno izročati specifikacije izdelka.

 

 • Kupec je seznanjen, da so tehnični opisi v specifikacijah izdelka v celoti pripravljeni s strani proizvajalca/dobavitelja blaga in prodajalec pravilnosti, strokovnosti in ustreznosti navedb in informacij v specifikaciji izdelka, katalogih ali drugih poslovnih listinah izdanih s strani proizvajalca/dobavitelja blaga ni dolžan preveriti ter v zvezi s tem ne nosi nobene odgovornosti oziroma ne odgovarja kupcu za nobeno škodo, ki bi nastala v posledici morebitnih napak v opisu, specifikaciji ali navodilu proizvajalca izdelka.

 

 • Kupec je dolžan in nosi izključno odgovornost, da se pred sklenitvijo posla o dobavi blaga pouči o naravi, lastnostih in namenu uporabe blaga, ki ga namerava kupiti od prodajalca. Prodajalec v zvezi s tem ne prevzema nobene odgovornosti in se kupec vnaprej odpoveduje vsem zahtevkom v razmerju do prodajalca iz tega naslova.

 

 

 

 1. GARANCIJA
  • Prodajalec zagotavlja kupcu garancijo za ustreznost materialov v skladu z zakonom in v enakem obsegu, kot jo daje prodajalcu njegov dobavitelj ali proizvajalec blaga.

 

 • V primeru uveljavljanja zahtevka iz naslova garancije s strani kupca, mora slednji upoštevat pogoje in roke, kot so določeni v garancijski izjavi prodajalčevega dobavitelja ali proizvajalca blaga. Rok trajanja garancije je enak kakor je določen v garancijski izjavi s strani dobavitelja  in je računana od datuma prevzema blaga.

 

 • Prodajalec ne daje nikakršne garancije za prodano blago zlasti v naslednjih primerih: če kupec blago uporablja napačno, ne upošteva navodil za uporabo, če se pojavijo napake zaradi materialov, ki jih oskrbi kupec, ali zaradi konstrukcije, ki jo je kupec uporabilali dogradil sam, če kupec popravlja, ali spreminja blago, če pride do škode ali nesreče zaradi pomanjkanja pazljivosti, nezadostnega nadzorovanja ali vzdrževanja ter nepravilne uporabe opreme, nestrokovne montaže, ostalih vzrokov, ki ne izhajajo iz blaga in jih ne povzroči prodajalec.

 

 • Odgovornost prodajalca v okviru garancije izključuje prodajalčevo odgovornost za vsakršno posledično škodo v kakršnikoli obliki ali implicitna pričakovanja kupca, vključno z možnostmi prodaje blaga ali pripravljenosti za namensko uporabo. Prodajalec še posebej ne odgovarja za refleksno škodo, ki bi nastala kupcu zaradi uporabe ali napake na blagu, in sicer tako za dejansko škodo na njegovem premoženju kot za morebitni izgubljeni dobiček iz tega naslova. Prodajalec ne priznava nikakršnih posrednih ali neposrednih stroškov, odškodninskih zahtevkov ali nadomestil, ki bi bremenili prodajalca zaradi morebitnih reklamacij.

 

 

 1. VRAČILO BREZHIBNEGA BLAGA
  • Kupec lahko vrne brezhibno blago, če je bilo kupljeno pri prodajalcu pod pogojem, da se prodajalec s tem strinja (pisno soglasje). Prodajalec ima diskrecijsko pravico odločanja o soglasju k vračilu brezhibnega blaga.

 

 • Vrne se lahko samo nepoškodovano, brezhibno blago, zapakirano v originalni embalaži proizvajalca, in sicer najkasneje v 14 dnevih od datuma izdaje soglasja o vračilu blaga.

 

 

 • Vse nastale stroške okoli vračila blaga krije kupec. Za vrnjeno blago se kupcu prizna dobropis, ki se upošteva pri prihodnjih nakupih pri prodajalcu in velja eno leto, od izstavitve dobropisa.

 

 1. POSLOVNA SKRIVNOST
  • Vsi podatki, informacije, dokumenti ter znanje in izkušnje prodajalca, ki postanejo kupcu znani na podlagi poslovnega razmerja s prodajalcem, za katerega veljajo ti Splošni pogoji, predstavljajo zaupne informacije in se štejejo za poslovno skrivnost, in sicer ne glede na to v kakšni obliki jo kupec prejme in ne glede na to ali je izrecno označena kot poslovna skrivnost ali ne.

 

 • Varovanje poslovne skrivnosti kupca zavezuje trajno in brez omejitve in je kupec ne sme razkriti tretji nepooblaščeni osebi.

 

 • V primeru kršitve poslovne skrivnosti pogodbene stranke druga drugi odškodninsko odgovarjajo.

 

 • Vse podatke, ki predstavljajo poslovno skrivnost, sme kupec uporabljati izključno za namene izpolnitev svojih obveznosti do prodajalca v zvezi z dobavo blaga/storitev in za noben drug namen.

 

 

 1. PRAVICA DO ODSTOPA OD POGODBE
  • Če se po sklenitvi posla pokaže, da prodajalec ne more dobaviti blaga oziroma v drugem oziru ne more izpolniti naročila v celoti v skladu z dogovorom iz objektivnih razlogov, ki so izven sfere njegovega vpliva (stanje na trgu, zaloga dobaviteljev prodajalca, prenehanje proizvodnje, ipd.), prodajalec o tem kupca obvesti ter mu predlaga dobavo substituta ali drugo obliko prilagoditve dobave blaga, če je to mogoče. Prodajalec lahko kupcu dobavi substitut, če se kupec s tem strinja.

 

 • V kolikor kupec ne privoli v predlagano spremembo iz prejšnje točke, ima prodajalec pravico delno ali v celoti odstopiti od posla in kupec iz tega naslova do prodajalca nima nobene terjatve ali zahtevka oziroma se s podpisom te pogodbe takšnim terjatvam in zahtevkom v celoti odpoveduje.

 

 • Poleg preostalih zakonsko predvidenih razlogov za odstop lahko prodajalec odstopi od pogodbe tudi v sledečih primerih:
 • če kupec postane insolventen
 • če kupec huje krši pogodbene obveznosti ali te Splošne pogoje
 • če kupec prodajalcu sporočil neresnične podatke ali mu je prikril  dejstva oz. okoliščine, ki so po naravi stvari takšne, da prodajalec, , če bi bil z njimi seznanjen, sploh ne bi sklenil posla s kupcem.

 

 1. KONČNE DOLOČBE

13.1. Za urejanje vseh razmerij, za vsak spor, nesoglasje ali zahtevek (pogodbeni ali ne pogodbeni) med kupcem in prodajalcem, ki izhaja iz teh Splošnih pogojev oz. iz pogodbe/naročila o prodaji blaga/storitev, vključno z njeno kršitvijo, prenehanjem ali veljavnostjo, velja in se uporablja pravo Republike Slovenije.

13.2. Če sporazumna rešitev nesoglasij ne bo mogoča, je za razrešitev spora pristojno odločati stvarno in krajevno pristojno sodišče po sedežu prodajalca.

13.3. V primeru, da posamezne določbe teh splošnih pogojev iz katerega koli razloga postanejo neveljavne ali neizvršljive, to ne vpliva na veljavnost preostalih določb teh splošnih pogojev. 

13.4. Vse spremembe in dopolnitve Pogodbe in splošnih pogojev so možne in veljavne samo v pisni obliki.

13.5. S pisno obliko je za posle, izjave in dogovore iz teh Splošnih pogojev oziroma v zvezi s posli dobave blaga/storitev prodajalca kupcu izenačeno poslovanje in posredovanje ter komunikacija preko elektronske pošte na uradne kontaktne naslove strank, ki so dogovorjeni med strankama ali so objavljeni kot uradni kontaktni elektronski naslovi strank.

13.6. Ti Splošni pogoji se za poslovanje s potrošniki ne uporabljajo.

 

Datum sprejema Splošnih pogojev: Kamnik,  dne 1. 9. 2019

Datum objave Splošnih pogojev: www.stireks.si, dne  1. 9. 2019