VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Ta politika zasebnosti v okviru definiranja varovanja osebnih podatkov ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, ki jih podjetje zbira od vas, ko uporabljate spletno mesto www.stireks.si in povezane spletne strani.

Lastnik in upravljalec osebnih podatkov

Lastnik spletnega mesta in upravljalec osebnih podatkov skladno z uredbo GDPR je:

Stireks d.o.o., Steletova cesta 8,1241 Kamnik, Slovenija

Osebni podatki: zbiranje, obdelava in namen njihove obdelave

Podjetje na spletnem mestu zbira osebne podatke (posredovane preko obrazcev).

Namen zbiranja podatkov na spletni strani podjetja je poslovne narave, kar pomeni, da v primeru, ko izpolnite obrazec z namenom poslovnega sodelovanja, se strinjate, da z namenom nadaljnje komunikacije, vaše osebne podatke hranimo v naši bazi, na podlagi legitimnega interesa podjetja. Podjetje v tem primeru obdeluje in hrani vaše podatke z namenom nadaljnjega sodelovanja in neposrednega trženja.

Upravljavec ne prevzema odgovornosti za verodostojnost, točnost in ažurnost osebnih podatkov in kontaktnih podatkov, ki jih posreduje uporabnik. Kot uporabnik spletnega mesta ste dolžni sami poskrbeti za točnost in ažurnost vseh posredovanih podatkov v okviru spletnega mesta.

Spletno mesto lahko samodejno zbira tudi nekatere podatke o strojni in programski opremi uporabnikovega računalnika ter IP naslov naprave, s katero dostopate do spletnega mesta. Te informacije bodo uporabljene izključno za izdelavo splošne statistike o uporabi spletnega mesta.

Soglasje

Osebne podatke, ki nam jih posredujete obdelujemo z vašim jasnim in nedvoumnim soglasjem, skladno z veljavnim zakonom.

Soglasje za obdelavo osebnih podatkov podate s tem, ko na spletni strani podjetja v spletnem obrazcu kliknete gumb »POŠLJI«, in je dano na podlagi informacij, ki vam jih zagotavlja upravljalec v opredelitvi te politike zasebnosti.

Še posebej se uporabnik strinja z obdelavo osebnih podatkov za potrebe izvajanja pogodb in ukrepov pred sklenitvijo pogodbe, brez omejitev, ter tudi po sklenitvi pogodbe, brez omejitev.

Svoje soglasje lahko kadarkoli umaknete s pisnim sporočilom preko navadne pošte ali na elektronski naslov info@grens-tim.si.  Morebiten umik soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave vaših osebnih podatkov v času, preden je bil umik podan.

Vaše pravice

V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) imate pravico do dostopa do vaših osebnih podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa (»pozabe«), pravico do prenosljivosti, pravico zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov in pravico do ugovora.

Pri uveljavljanju vseh vaših pravic ali pri pridobivanju dodatnih informacij nas kontaktirajte na naslov , Prevajalska akademija d.o.o., Brezje pri Grosupljem 79, 1290 Grosuplje, Slovenija ali na e-naslov info@prevajalska-akademija.si. Vašo vlogo bomo obravnavali in nanjo odgovorili v skladu z GDPR.

Čas hrambe osebnih podatkov

Podatki, ki jih zbira upravljalec spletnega mesta, se hranijo za potrebe upravljalca spletnega mesta v skladu s pogoji in nameni, opredeljenimi v tej politiki zasebnosti. Osebni podatki se hranijo na spletnem mestu in v primeru nadaljnje obravnave in komunikacije z uporabnikom v drugih bazah podjetja (CRM, računovodski program).

Rok hrambe osebnih podatkov se lahko razlikuje glede na veljavno sektorsko zakonodajo (npr. zakonodaja s področja davkov, računovodstva). V primeru, ko veljavna sektorska zakonodaja določa obvezne roke za hrambo osebnih podatkov, podjetje izbriše osebne podatke po poteku z zakonom predpisanega obveznega roka.

Veljavnost

Politika zasebnosti na tej povezavi velja od 25. 5. 2018 dalje in se lahko kadarkoli spremeni in dopolni.

Splošni prodajni pogoji družbe STIREKS D.O.O.

 

 1. UPORABA SPLOŠNIH POGOJEV

 

Splošni prodajni pogoji se uporabljajo za ureditev vseh medsebojnih razmerij med podjetjem STIREKS d.o.o., Steletova cesta 8, 1241 Kamnik, SI11975750 kot prodajalcem blaga oz. izvajalcem storitev in kupcem kot njegovim naročnikom. Splošni pogoji so sestavni del vsakega naročila in pogodbe, razen če med prodajalcem in kupcem ni izrecno, pisno in sporazumno dogovorjeno drugače.

Splošni pogoji so javno objavljeni na spletni strani prodajalca Stireks d.o.o. (v nadaljevanju prodajalec) ter dostopni v fizični obliki na lokacijah, kjer ima prodajalec sedež oz. v vseh njegovih poslovnih enotah. Z naročilom ali nakupom blaga pri prodajalcu, kupec izrecno izjavlja, da je seznanjen s splošnimi pogoji ter z njimi v celoti soglaša.

 1. KAKOVOST BLAGA

 

Kupec mora izdelke uporabljati kot dober gospodar in dosledno v skladu z navodili prodajalca.

Kakovost in količine blaga so opredeljene v tehničnih opisih o specifikaciji blaga izdane s strani proizvajalca oz. dobavitelja. Poraba materialov, ki je navedena na tehnični dokumentaciji, je določena na osnovi povprečnih vrednosti, dejanska poraba materialov pa je odvisna od konkretnih dejanskih pogojev in načina uporabljene tehnike dela.

Šteje se, da je kupec s sklenitvijo pogodbe, sprejemom ponudbe ter oddajo naročila blaga seznanjen s specifikacijo izdelka, ki se nanaša na blago, ki je predmet naročila. Specifikacija izdelka je kupcu na voljo bodisi na spletni strani www.stireks.si, bodisi je kupcu izročena v fizični ali elektronski obliki. Kupcu, kateremu je bila specifikacija izdelka že izročena ob predhodnem naročilu, ni potrebno ponovno izročati specifikacije izdelka.

Za navedbe in informacije v tehničnih opisih o specifikaciji izdelka v katalogih, poslovnih listinah izdanih s strani proizvajalca/dobavitelja izdelka, prodajalec Stireks d.o.o. ne prevzema odgovornosti. Prav tako, ne prevzema prodajalec nikakršne odgovornosti glede vsebinske verodostojnosti navedb o specifikaciji izdelka izdanih s strani proizvajalca/dobavitelja oz. nobene odgovornosti za morebitno posledično nastalo škodo ter ne priznava nikakršnih odškodninskih zahtevkov ali povračil v zvezi s tem.

 1. VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV

 

Splošni pogoji družbe STIREKS d.o.o. veljajo in se uporabljajo za vse pogodbene odnose, katerih predmet je prodaja blaga oz. storitev, ki jih kupec naroči pri prodajalcu.

Splošni pogoji se uporabljajo za vse pravice, zahtevke, nesoglasja, spore itd. , ki izhajajo iz pogodbenega odnosa med prodajalcem in kupcem, vključno z njegovo kršitvijo, prenehanjem in veljavnostjo.

Splošni pogoji veljajo od dne 1.9.2019 dalje do preklica oz. do sprememb. Prodajalec STIREKS d.o.o. ima pravico Splošne pogoje kadarkoli spremeniti, dopolniti ali preklicati. Spremenjeni Splošni pogoji veljajo od dneva, ki je določen v spremenjenih Splošnih pogojih.

 1. IZDELAVA PONUDBE, SPREJEMANJE NAROČIL TER POTRDITEV NAROČILA

 

Prodajalec STIREKS d.o.o. na podlagi povpraševanja kupcu izdela ponudbo, ki vsebuje specifikacijo blaga/ storitev po količini, ceni, plačilne pogoje, način izročitve blaga ter rok, v katerem lahko kupec ponudbo sprejme (običajno v 8ih delovnih dneh, v kolikor ni drugače navedeno v ponudbi).

Ponudba velja za sprejeto in stranki vstopita v pogodbeni odnos, ko prodajalec prejme kupčevo pisno potrditev o sprejemu ponudbe (kot pisna se štejejo tudi vsa sporočila preko ustreznih telekomunikacijskih sredstev), poslano naročilnico,  avansirano  plačilo ali stori kaj drugega, kar se na podlagi prakse vzpostavljene med strankama šteje za izjavo o sprejemu, pred iztekom navedenega roka.

Odgovornost za morebitne napake pri dobavi v primeru podaje ustnega naročila ali ustne spremembe pisno oddanega naročila nosi v celoti izključno kupec.

V kolikor kupec zamudi rok za sprejem ponudbe prodajalca STIREKS d.o.o., mu lahko prodajalec, po prejemu zakasnele potrditve, sporoči, da za sklenitev posla še vedno velja  prvotna ponudba ali izjavi, da kupčeve prepozne potrditve ne sprejema več ter pripravi novo ponudbo za sklenitev posla.

Naročilo mora biti izdelano v pisni obliki in vsebovati točen naziv, naslov, kontaktne podatke in davčno relevantne podatke kupca (plačnika blaga oziroma storitev). V nasprotnem primeru ima prodajalec pravico naročilo zavrniti. V primeru, da prodajalec ne potrdi prejetega naročila v roku 3-5  delovnih dnevih, velja, da je naročilo s strani prodajalca zavrnjeno.

Kupec naročila ne more spremeniti, preklicati ali do njega enostransko dostopiti. V primeru, če kupec po že oddanem naročilu prodajalcu enostransko odstopi od naročila, je kupec dolžan prodajalcu poravnati vse nastale stroške in škodo, ki je nastala zaradi odpovedanega naročila. Vse nadaljnje spremembe in dopolnitve prodajnih dogovorov med kupcem in prodajalcem, so veljavne samo v primeru pisne potrditve s strani prodajalca.

 1. PRAVICA DO ODSTOPA OD POGODBE

 

Če nastanejo med poslovanjem izredne okoliščine, ki niso odvisne od prodajalčeve volje (Stireks d.o.o.) ali zaradi višje sile (npr. naravne nesreče, nepredvidene motnje v proizvodnji oz. pomanjkanje blaga ali surovin pri proizvajalčevem dobavitelju, itd.) se lahko roki dobave blaga ustrezno podaljšajo za čas trajanja višje sile oz. drugih izrednih okoliščin. Če se po sklenitvi posla izkaže, da naročila ni mogoče izpolniti v celoti, se pogodbeni odnos ustrezno prilagodi glede na novo nastale okoliščine. 

V kolikor kupec ne privoli v predlagano spremembo pogodbenega odnosa kot predvideno v prejšnjem odstavku ima prodajalec pravico na podlagi enostranske pisne izjave odstopiti od pogodbe v celoti ali delno. Razloge za odstop od pogodbe mora prodajalec sporočiti kupcu pisno takoj, ko mu postanejo znani. Če prodajalec odstopi od naročila v skladu z določili te točke, kupec nima pravice zahtevati nobene odškodnine ali povračila stroškov. 

 

Poleg preostalih zakonsko predvidenih razlogov za odstop lahko prodajalec STIREKS d.o.o. odstopi od pogodbe tudi v sledečih primerih:

 • če kupec po potrditvi ponudbe v primernem roku ne poravna vseh predhodnih obveznosti do prodajalca
 • če kupec postane insolventen
 • če kupec krši pogodbene obveznosti, Splošne pogoje
 • če je kupec prodajalcu prikriva dejstva oz. okoliščine, na podlagi katerih bi prodajalec, v kolikor bi bil z njimi seznanjen, odstopil od pogodbe ali sklenjenega dogovora

 

Kupec nima pravice odstopiti od naročila za blago oz. material, kateri je bil izdelan posebej po kupčevih posebnih specifikacijah za konkretne potrebe kupca.

 

 1. DOBAVNI ROKI IN PREVZEM BLAGA

 

Prodajalec Stireks d.o.o. je dolžan dobaviti naročeno blago v roku 3-7  dni od prejema naročila, razen, če je v potrditvi naročila izrecno drugače določeno. Če prodajalec blaga v dogovorjenem roku ne dobavi, je dolžan pred iztekom dobavnega roka o tem obvestiti kupca.

 

Prodajalec ima pravico podaljšati dobavni rok na željo kupca, vendar pa je kupec v kolikor prodajalec podaljša dobavni rok, dolžan prodajalcu povrniti vse nastale stroške, ki mu nastanejo zaradi odloga dobave blaga (npr. skladiščenje, ponovna dostava, stroški delavcev, itd.).

 

Ne glede na dobavni roki, ki je naveden v potrditvi naročila ali v sprejeti ponudbi, le-ta ne prične teči  vse dokler kupec nima  poravnanih vseh predhodnih zapadlih obveznosti do prodajalca.

 

Če prodajalec Stireks d.o.o. dobavi naročeno blago na lokacijo, določeno s strani kupca, je le-ta dolžan razložiti blago nemudoma, vendar najkasneje v roku ene ure od prihoda transportnega sredstva. V nasprotnem primeru mu lahko prodajalec zaračuna strošek stojnine po ceniku.

 

Kupec je dolžan morebitne ugovore v zvezi s količino blaga uveljavljati nemudoma, kasnejši ugovori niso mogoči in kupec izgubi vse pravice, ki mu gredo iz tega naslova.

Kupec je dolžan prevzem blaga potrditi z navedbo (s tiskanimi črkami) in podpisom osebe, ki na kupčevi lokaciji prevzeme blago.

 

Če kupec blaga ne prevzame v roku 8 dni od datuma obvestila o pripravljenosti za prevzem in o tem ne obvesti prodajalca, lahko prodajalec zahteva 0,5 % od prodajne vrednosti blaga, ki se pri prodajalcu hrani za kupca, za vsak začeti teden zamude. V primeru zamude pri prevzemu blaga preide nevarnost naključnega poškodovanja ali uničenja blaga na kupca z dnem, ko kupec pride v zamudo. Če kupec ne prevzame blaga, izdelanega v skladu z njegovimi individualnimi zahtevami, ga prodajalec pisno opozori na prevzem tega blaga, če kupec kljub izrecnemu pisnemu opozorilu po preteku 8 dni od prejema opozorila ne prevzame naročenega blaga, ima prodajalec pravico naročeno blago zaračunati kupcu po veljavnem ceniku.

 

Tveganje naključnega uničenja ali poškodovanja blaga in odgovornost za škodo preide na kupca s trenutkom izročitve blaga.

 

 1. EMBALAŽA

 

Prodajalec Stireks d.o.o. blago dobavlja ali v originalni embalaži proizvajalca/dobavitelja ali v paketih, ki jih sam pripravi, razen v primerih, če je pisno drugače dogovorjeno. Paketiranje se izvede v skladu s slovenskimi predpisi in standardi za kopenski prevoz. Drugačnega načina paketiranja blaga prodajalec ne zagotavlja. V primeru vračljive embalaže (npr. palete), je kupec  dolžan vračati prodajalcu vračljivo embalažo na lastne stroške.

 1. CENE IN PLAČILO

 

Cene, ki so dogovorjeno v sprejeti ponudbi, so fiksne.

 

Cene v ponudbah prodajalca STIREKS d.o.o. so neto veleprodajne cene brez DDV proizvajalca/dobavitelja, fco skladišče prodajalca.

Prodajne cene vključujejo nabavno ceno, stroške carine, špediterja, prevoza in embalaže (vreče, vedra, PVC folija, drugo embalažo), ne vključujejo pa stroška palet. Palete, ki se ne vrnejo takoj po prevzemu blaga, se zaračunajo po veljavnem ceniku oz. kot je navedeno na ponudbi.

Prodajalec si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni cene materialov brez predhodnega obvestila kadarkoli v teku poslovnega leta, če se spreminjajo pogoji, ki vplivajo na ceno.

Cene ne vključujejo dostave blaga. Dobava blaga bo izvršena v breme in na rizik kupca ter se obračunana po dejanskih stroških, razen če med kupcem in prodajalcem ni pisno določeno drugače.

Cene za dobavljeno blago so veljavne le v primeru, če kupec sprejme in prevzame dejanske količine blaga, ki so navedene v naročilu oz. ponudbi, v nasprotnem primeru je prodajalec Stireks d.o.o. upravičen do ustreznega zvišanja cene.

Zaradi širokega prodajnega programa prodajalca, Stireks d.o.o. nima izoblikovanega cenika za celoten prodajni program. Zato prodajalec kupcu za material, po katerem kupec povprašuje posreduje posamezno, individualno ponudbo ali predračun.

Prodajalec kupcu izstavi račun za izvršeno naročilo v roku 8ih dni po dobavi blaga.

V kolikor je bilo naročilo speljano v tranzitu se ta rok podaljša dokler prodajalec Stireks d.o.o. ne prejme fakture s strani dobavitelja. Račun se posreduje po navadni ali elektronski pošti na naslov kupca, naveden v naročilu.

Kupec plača svojo obveznost z nakazilom oziroma z gotovinskim plačilom v dogovorjenem roku od dneva izstavitve računa, razen v kolikor med prodajalcem in kupcem ni drugače izrecno dogovorjeno. Kot dan izpolnitve obveznosti se upošteva dan, ko prodajalec prejme denarna sredstva na svoj transakcijski račun. 

 

Če kupec zamudi s plačilom računa, ima prodajalec Stireks d.o.o. pravico zaračunati tudi zakonske zamudne obresti od prvega dne zamude dalje do plačila. V kolikor prodajalcu zaradi zamude nastane škode, mu za takšno nastalo škodo pripada ustrezna odškodnina.

 

Prodajalec lahko zahteva zavarovanje plačila z bianco menicami s pooblastilom za izpolnitev menic in menično izjavo, bančno garancijo, izvršnico ali dokumentarnim akreditivom.

Prodajalec lahko zahteva vso potrebno dokumentacijo o poslovanju kupca z namenom zavarovanja terjatev preko zavarovalnic, katere ponujajo zavarovanje terjatev. Kupec se zavezuje svoje finančne obveznosti poravnavati skladno s pisnim dogovorom ter na podlagi zavarovanj terjatev.

Kupec in prodajalec morebitne zapadle in nesporne medsebojne terjatve lahko kompenzirata, asignirata izključno na podlagi predhodne pisne potrditve prodajalca. 

 

 1. PRIDRŽEK LASTNINSKE PRAVICE

 

Prodajalec Stireks d.o.o. si po izročitvi blaga kupcu, pridržuje lastninsko pravico nad  celotnim dobavljenim blagom, vse do popolnega plačila kupnine z obrestmi in vsemi drugimi stroški. Pridržek lastninske pravice velja tudi, če kupec dobavljeno blago predela, vgradi ali na drug način preobrazi.

 

 

Kupec  je dolžan izpolniti vse potrebne formalnosti za zaščito materiala s pridržkom lastninske pravice.

Vse kupčeve prihodnje terjatve, katere izhajajo iz nadaljnje prodaje materiala na katerih je pridržek lastninske pravice, se ne smejo odstopiti tretjim osebam. Kupec se zavezuje, da jih bo namesto tretjim osebam takoj odstopil prodajalcu Stireks d.o.o., kateri bo tu uporabil diskrecijsko pravico ali bo v nadaljevanju terjal kupčevega dolžnika ali bo to terjatev oz. izterjanje dolga prepustil svojemu kupcu.

Na zahtevo prodajalca Stireks d.o.o. je potrebno takoj razkriti dolžnike kupca in prodajalca obvestiti o odstopu terjatev. Dohodna plačila, ki poravnavajo kupčeve terjatve, ki so bile odstopljene prodajalcu Stireks d.o.o. ter predstavljajo prodajo blaga s pridržkom lastninske pravice,  ostanejo v skrbništvu prodajalca, vse dokler kupec ne izpolni svojih finančnih obveznosti do prodajalca.

 1. GARANCIJA IN ODPRAVA NAPAK

 

Prodajalec STIREKS d.o.o. daje kupcu garancijo za kakovost materialov v enakem obsegu, kot jo daje prodajalcu njegov dobavitelj. V primeru uveljavljanja zahtevka iz naslova garancije s strani kupca, mora slednji upoštevat pogoje in roke, kot so določeni v garancijski izjavi prodajalčevega (Stireks d.o.o.) dobavitelja. Rok trajanja garancije je enak kakor je določen v garancijski izjavi s strani dobavitelja  in je računana od datuma prevzema blaga.

 

 1. REKLAMACIJE

 

Dobavljeno blago mora imeti lastnosti, dogovorjene z naročilom in specifikacijami ter dokumenti in standardi, ki definirajo blago. Prodajalec kupcu jamči za kakovost blaga v enakem obsegu, kakor zanjo jamči STIREKS-ov dobavitelj.

 

Ob prevzemu je kupec zavezan nemudoma opraviti pregled kakovosti in količine blaga. Za blago, ki je prevzeto v skladišču prodajalca  STIREKS d.o.o. ali v tranzitu pri prodajalčevem dobavitelju osebno se ne priznava količinskih reklamacij.

 

Prodajalec upošteva reklamacije kakovosti le v primeru, da so upravičene in če kupec o tem najkasneje v 8 dneh pisno obvesti prodajalca z zapisnikom ter materialnimi dokazi (slikovni material in podobno). V nasprotnem primeru kupec izgubi vse pravice, ki mu gredo iz tega naslova. Zapisnik s katerim se reklamira napake na blagu, nastale med prevozom mora podpisati tudi prevoznik.

 

Reklamacijski zahtevek mora vsebovati najmanj naslednje podatke:

 • številko računa, s katerim je STIREKS zaračunal blago
 • količino blaga, na katerega se nanaša reklamacija
 • opis napake
 • materialne dokaze

 

Reklamirano blago mora kupec hraniti v dejanskem stanju in ga ne dodatno poškodovati vse do dokončne rešitve reklamacije oz. do prodajalčevega naloga za vračilo materialov, sicer odgovarja za vso nastalo škodo in stroške ter se reklamacija ne priznava.

 

STIREKS d.o.o. ni odgovoren oz. ne priznava reklamacije, katera izhaja iz nepravilne ali neustrezne uporabe blaga, nepravilne montaže, nenamenske uporabe, malomarne uporabe, vzdrževanja, neprimerne druge opreme v katero je blago vgrajeno ali vezano, napačnih konstrukcijskih rešitev kupca, neustrezne lokacije uporabe.

 

Kupec mora prodajalcu oz. njegovemu dobavitelju omogočiti pregled blaga na katerem so se pojavile napake.

 

Če je zahtevek iz naslova jamstva za kakovost blaga po presoji prodajalca upravičen in podprt z materialnimi dokazi je kupec dolžan STIREKS-u v roku 14 dni od prejema obvestila o vračilu blaga, vrniti blago, ki je predmet reklamacije. Kupec ima pravico zahtevati odpravo napake, če to ni možno pa zamenjavo blaga.

 

Kupec zaradi neutemeljene reklamacije nima pravice odstopiti od pogodbe, zahtevati vračila kupnine ali odškodnine. Kupec in prodajalec se lahko sporazumno dogovorita za drugačno rešitev pravic in obveznosti iz naslova reklamacije, pri čemer mora biti sporazum sklenjen v pisni obliki.

 

 1. VRAČILO BREZHIBNEGA BLAGA

 

Kupec lahko vrne brezhibno blago, če je bilo kupljeno pri prodajalcu Stireks d.o.o. pod pogojem, da prodajalec o vračilu poda pisno soglasje. Vrne se lahko samo nepoškodovano, brezhibno blago, zapakirano v originalni embalaži proizvajalca, in sicer najkasneje v 14 dnevih od datuma izdaje soglasja o vračilu blaga.

 

Prodajalec ni dolžan sprejeti nazaj blaga v kolikor je bilo blago naročeno izrecno za kupca ter prodajalec nima možnosti vračila blaga svojemu dobavitelju oz. vračilo blaga ni praksa poslovanja med prodajalcem in njegovim dobaviteljem. V primerih vračila blaga ima STIREKS diskrecijsko pravico, da se odloči ali bo sprejel blago ali ne.

Vse nastale stroške okoli vračila blaga krije kupec. Za vrnjeno blago se kupcu prizna dobropis, ki se upošteva pri prihodnjih nakupih pri prodajalcu.

 

 1. POSLOVNA SKRIVNOST

 

Vsi pridobljeni podatki o družbi STIREKS d.o.o. in njenim poslovanjem so strogo zaupni. Vsaka izdana dokumentacija, ki jo prodajalec izda na razpolago kupcu je strogo zaupna in za  prodajalca predstavlja poslovno skrivnost (in to ne glede na to v kakšni obliki jo kupec prejme in ne glede na to ali je izrecno označena kot poslovna skrivnost ali ne). Kupec jo je dolžan varovati z najvišjo stopnjo skrbnosti. Vse podatke, ki predstavljajo poslovno skrivnost, sme kupec uporabljati izključno za namene izpolnitev svojih obveznosti do prodajalca STIREKS d.o.o. v zvezi z naročilom in za noben drug namen. Obveznost varovanja poslovnih skrivnosti velja za kupca trajno in časovno neomejeno.

 

 1. KONČNE DOLOČBE

 

Za urejanje vseh razmerij, za vsak spor, nesoglasje ali zahtevek (pogodbeni ali ne pogodbeni) med kupcem in prodajalcem STIREKS d.o.o., ki izhaja iz teh splošnih pogojev oz. iz pogodbe/naročila o prodaji blaga, vključno z njeno kršitvijo, prenehanjem ali veljavnostjo, velja in se uporablja pravo Republike Slovenije, brez upoštevanja kolizijskih pravil. Če sporazumna rešitev nesoglasij ne bo mogoča, je za razrešitev spora pristojno odločati stvarno in krajevno pristojno sodišče po sedežu prodajalca. Za krajevno pristojno sodišče se določi stvarno pristojno sodišče v Kamniku.

V primeru, da posamezne določbe teh splošnih pogojev iz katerega koli razloga postanejo neveljavne ali neizvršljive, to ne vpliva na veljavnost preostalih določb teh splošnih pogojev. 

 

Vse spremembe in dopolnitve Pogodbe in splošnih pogojev so možne in veljavne samo v pisni obliki.

 

 

Kamnik,  dne 1.9.2019